Bernedeiferbliuwen

De Poartepleats   Achlum   www.depoartepleats.nl
Akkrum   Akkrum   www.kinderopvangfriesland.nl
It Keallekampke   Aldeboarn   www.itkeallekampke.nl
't Fleurige Flinterke   Aldegea (Sm.)   www.kinderopvanghetfleurigeflinterke.nl
Aldehaske   Aldehaske   www.skik.nu
Zeeparel   Anjum   www.thuishuis.info
Bernefleur   Balk   www.kidsfirst.nl
Thuishuis Tomke   Beetstersweach   www.thuishuis.info
Villafleur   Boalsert   www.kidsfirst.nl
De Poppestien   Burgum   www.kinderwoud.nl
De Boartersboat   Burgum   www.kinderopvangburgum.nl
Krummel   Bûtenpost   www.kov-krummel.nl
Bernebrege   Bûtenpost   www.kdvdebernebrege.nl
Blokkedoaze   Damwâld   www.kidsfirst.nl
Op ús Pleats   De Gordyk   www.opuspleats.nl
Tegearre Ien   De Gordyk   www.bernewezen.nl
Brede School   De Jouwer   www.skik.nl
Woudfennen   De Jouwer   www,kovwoudfennen.nl
De Barte   De Knipe   www.kinderwoud.nl
Betelgeuze   De Lemmer   www.doomijn.nl
Thuishuis Boefke   De Westereen   www.thuishuis.info
It Boefke   De Westereen   www.thuishuis.info
Alderleafste   Dokkum   www.alderleafste.nl
De Kleine Oase   Dokkum   www.dekleineoasedokkum.nl
Madelief   Dolsterhúzen   www.kinderopvangmadelief.nl
De Tovervis   Drachten   www.smallsteps.info
De Wetterblom   Drachten   www.smallsteps.info
Us Twadde Thús   Drachten   www.kindvandaag.nl
Us Stekje   Drachtster Kompenije   www.kinderopvangusstekje.nl
Ringeling   Dronryp   www.kinderopvangfriesland.nl
't Krobbehiem   Eastermar   www.krobbehiem.nl
De Luchtballon   Feanwâlden   www.kidsfirst.nl
Het Tweede Thuis   Frjentsjer   www.kinderopvangfriesland.nl
Ús Boartersplakje   Fryske Peallen   www.usboartersplakje.nl
Kinderopvang Garyp   Garyp   www.kinderopvang-garyp.nl
Friesma State   Grou   www.kinderopvangfriesland.nl
Grou Jongema   Grou   www.kinderopvangfriesland.nl
Nei 't Sin   Gytsjerk   www.neitsin.nl
De Parachute   Hallum   www.kidsfirst.nl
De Spetters   Holwert   www.kidsfirst.nl/locaties
It Bernetreintsje   It Hearrenfean   www.itbernetreintsje.nl
Twinkel   Kollum   www.kindercentrumtwinkel.nl
Dondersteen   Kollumersweach   www.kinderopvangdondersteen.nl
It Fûgelnest   Koudum   www.ko-koudum.nl
Greunshiem   Ljouwert   www.kidsfirst.nl
Het Bloemenkind   Ljouwert   www.kdvbloemenkind.nl
It Sinnebern   Ljouwert   www.kidsfirst.nl
Bernestate   Ljouwert   www.kidsfirst.nl
De Vlindertuin   Makkum   www.kidsfirst.nl
It Flinterke   Mantgum   www.kidsfirst.nl
De Lytse Sinnestrieltsjes   Nijehoarne   www.sinnestrieltsjes.nl
De Lytse Pykjes   Noardburgum   www.delytsepykjes.nl
It Protternêst   Noardburgum   www.kinderwoud.nl
De Spil   Oerterp   www.timpaankindercentra.nl
Bernewrâld   Reduzum   www.bernewrald.nl
De Wielenweide   Ryptsjerk   www.dewielenweide.nl
't Waednêst   Seisbierrum   www.kinderopvangfriesland.nl
St. Nyk   Sint Nyk   www.skik.nu
It Roekeltsje   Warten   www.roekeltsje.nl
De Lytse Twirre   Wytgaard   www.kinderopvangfriesland.nl