Pjutteboartersplakken

lyts finster   Achlum   www.firststepsfirst.nl
De Lytse Skeakel   Aldegea (GS)   www.peuterspeelzalengaasterlansleat.nl
De Joopykjes   Aldegea (W)   www.oudega-wymbrits.nl
It Bargeboskje   Aldehaske   www.skik.nu
Pjuttewille   Aldemardum   www.peuterspeelzalengaasterlansleat.nl
Pjuttershonk   Aldwâld   www.aldwald.nl
It Boartersplak   Anjum   www.kinderopvangfriesland.nl
De Peuterhof   Bakhuzen   www.peuterspeelzalengaasterlansleat.nl
't Plankje   Balk   www.peuterspeelzalengaasterlansleat.nl
It Hűnenęst   Berltsum   www.kinderopvangfriesland.nl
De Krobbekoer   Bitgummole   www.kidsfirst.nl
It Protternęst   Blauhús   www.openingstijdengids.nl
De Klaaiklútsjes   Blije   www.peuterspeelzalenferwerderadiel.nl
Het samenspel   Boalsert   www.sint-maartenschool.nl
It Krobbehonk   Boazum   www.kidsfirst.nl
De Pjuttekroade   Broeksterwâlde   www.kidsfirst.nl
Oer de Bręge   Burdaard   www.peuterspeelzalenferwerderadiel.nl
De Poppestien   Burgum   www.kinderwoud.nl
De Bistebus   Burgum   www.kinderwoud.nl
Pinkelotje   Burum   www.tikokinderopvang.nl
De Krobbekűle   Bűtenpost   www.tikokinderopvang.nl
De Pompebledsjes   Damwâld   www.kidsfirst.nl
De Wâldpykjes   De Harkema   www.tikokinderopvang.nl
De Moskeflap   De Hommerts   www.jutrijp-hommerts.nl
De lytse Mattheüs   De Jouwer   www.skik.nu
Lytse Westermar   De Jouwer   www.skik.nu
De Stuiterbal   De Jouwer   www.skik.nu
Lemstervaart   De Lemmer   www.doomijn.nl
't Flinterke   De Westereen   www.flinterke.weebly.com
Peuterhonk   De Westereen   www.kidsfirst.nl
De Krűpelhintsjes (Weeshúslannen)   Dokkum   www.kinderopvangfriesland.nl
Us Stekje   Drachtster Kompenije   kinderopvangusstekje.nl
De Hamsterkes   Droegeham   www.tikokinderopvang.nl
Lyts Yleke   Drylts   www.peuterspeelzaallytsyleke.nl
De Springplank   Earnewâld   www.kinderwoud.nl
De Poaskepôle   Easterein   www.kidsfirst.nl
Hummelhof   Eastermar   www.kinderwoud.nl
De Bernejister   Easternijtsjerk   www.spkinderopvangfriesland.nl
Jodocus   Feanwâlden   www.kidsfirst.nl
Lyts Underdak   Ferwert   www.peuterspeelzalenferwerderadiel.nl
De Gearrinhummels   Folsgeare   opvangmatcher.nl
Het Tweede Thuis (Seisbierrumerplan)   Frjentsjer   www.kinderopvangfriesland.nl
It Kikkertfiskje (Skalsumerplan)   Frjentsjer   www.kinderopvangfriesland.nl
De Krobbedobbe   Fryske Peallen   www.dekrobbedobbe.nl
Lyts Grut   Garyp   www.kidsfirst.nl
Tomke   Garyp   www.kinderopvang-garyp.nl
De Pikestjelp   Gau  
Dol-fijn   Gerkeskleaster   tikokinderopvang.nl
Jongema   Grou   www.kinderopvangfriesland.nl
Yn 'e Jister   Hallum   www.peuterspeelzalenferwerderadiel.nl
It Pikepôltsje   Heech   www.itpikepoltsje.nl
De Troetelbeertjes   Hijum   www.kidsfirst.nl
De Boefjes   Hilaard   www.kidsfirst.nl
Us Earste Begjin   Holwert   www.kinderopvangfriesland.nl
De Kobbe   Hylpen   www.kidsfirst.nl
Krekt út it Nęst   Ingwierrum   www.kinderopvangfriesland.nl
It Pjutteplak   Jistrum   www.kinderwoud.nl
It Healtsje   Jobbegea 3e Slús   www.kinderwoud.nl
It Krielhoekje   Jobbegea Skuorregea   www.kinderwoud.nl
De Bernejister   Koatstertille   www.tikokinderopvang.nl
Kwibus   Kollum   www.tikokinderopvang.nl
It Wrottershonk   Kollumersweach   www.itwrottershonk.nl
Pukkewjuk   Mantgum   www.kidsfirst.nl
De Eekhoorn   Marrum   www.peuterspeelzalenferwerderadiel.nl
De Pikepôlle   Marsum   www.kidsfirst.nl
De Hoekstien   Menaam   www.kidsfirst.nl
De Pike Stjelp   Mitselwier   www.kinderopvangfriesland.nl
't Opstapke   Nijemardum/Sondel   www.peuterspeelzalengaasterlansleat.nl
De Lytse Bearkes   Nijhoarne   www.oude-nieuwehorne.nl
Humpie Dumpie   Nijlân   www.nijland-online.nl
It Krobbenęst   Noardburgum   www.kinderwoud.nl
De Wâldpykjes   Oentsjerk   www.kinderwoud.nl
De Penjumer Ulefeltsjes   Penjum   www.dorppingjum.nl
Reahűs   Reahűs   www.kidsfirst.nl
De Oanset   Rie   www.kinderopvangfriesland.nl
De Oesterkes   Rinsumageast   www.kidsfirst.nl
De Lytse Wjukjes   Rotsterhaule   www.skik.nu
It Protternęst   Ryptsjerk   www.kinderwoud.nl
De Krobbekeet   Sint Anne   www.kidsfirst.nl
Ons Speulplakky   Sint Jabik   www.sint-jacobiparochie.nl
De Bűkemantsjes   Sint Nyk   www.skik.nu
Hummeltsjeshonk   Skearnegoutum   www.skearnegoutum.nl
't Kidelstientsje   Sleat   www.peuterspeelzalengaasterlansleat.nl
De Pikestjelp   Spannum   www.kinderopvangfriesland.nl
De Oesterkes   Stiens   www.kidsfirst.nl
It Hummelhoekje   Stynsgea   www.tikokinderopvang.nl
It Boartersplak   Sumar   www.kinderwoud.nl
It Krobbehiem   Surhústerfean   www.tikokinderopvang.nl
De Poaskepleats   Terherne   www.skik.nu
It Boartersplak   Ternaard   www.kinderopvangfriesland.nl
Boartlik Bigjin   Toppenhuzen   www.peuterspeelzaaloppenhuizen.nl
Hummelhonk   Tsjom   www.kinderopvangfriesland.nl
Boartershonk   Tsjummearum   www.kinderopvangfriesland.nl
Date's Plakje   Twizel   www.tikokinderopvang.nl
It Boartershűske   Twizelerheide   www.tikokinderopvang.nl
De Beltsjeblom   Wâldsein   www.maps.kiddo.net
't Boartershoekje   Wâlterswâld   www.kidsfirst.nl
Hummelhiem   Warkum   www.kidsfirst.nl
It Pjuttekampke   Weidum   www.kidsfirst.nl
It Pikepôltsje   Winsum   www.kidsfirst.nl
Hummelzolder   Wiuwert   www.kidsfirst.nl
Ukkepukkeplak   Wjelsryp   www.kinderopvangfriesland.nl
It Skarrelspultsje   Wommels   www.kidsfirst.nl
't Gollegrut   Wurdum   www.kinderopvangfriesland.nl
De Telle   Wynjewâld   www.kinderopvangesther.nl
De Lytse Twirre   Wytgaard   www.kinderopvangfriesland.nl
De Veenscheiding   Ychtenbręge   www.doomijn.nl