Leare fan twadde taal fertraget ālderdomsproses 05-06-2014

It praten fan in twadde taal fertraget it âlderdomsproses, sa docht út nij wittenskiplik ûndersyk bliken. Alderen dy’t in twadde taal leard hawwe, score noch relatyf goed by yntelliginsjetesten en mjittings fan har lêsfeardigens.

Mear ynformaasje