Utkomsten Żndersyk oerdracht Frysk 23-10-2014

Yn 2014 hawwe 2 studinten fan de NHL in ferfolch-ûndersyk dien nei de oerdracht fan it Frysk yn Frysktalige en twatalige húshâldings. It blykt dat net alle bern dy't fan-hûs-út it Frysk meikrije dy taal sels ek aktyf machtich wurde. It ûndersyk jou ljocht op watfoar faktoaren dêrby in rol spylje. Ek binne in tal aktiviteiten útteste dy't de aktive twatalige ûntwikkeling by bern fersterkje kinne.

De gearfetting fan it ûndersyk is hjir te finen.

Soene jo ek ris meidwaan wolle oan de ûndersiken fan it SFBO? Nim dan kontakt mei ús op: s.deboer@sfbo.nl