GOEIEJÛN

 

It Sintrum Frysktalige Berne-opfang is ít kennissintrum foar de meartalige ûntwikkeling by bern yn de foarskoalske perioade

 

Wy sykje in begelieder berne-opfang en ûnderbou basisûnderwiis (0,4-0,5 FTE)

 

As begelieder fan it SFBO stipest lokaasjes foar berne- en pjutte-opfang by it ynfieren fan twatalich belied (Frysk-Nederlânsk). Dêrneist joust stal oan trajekten trochgeande line foarskoalsk-ûnderbou.

Wurkgebiet foar dizze funksje is Noard-West Fryslân.

 

wat wy freegje

- thús mei it Frysk (mûnling en skriftlik) én in dúdlike affiniteit mei dy taal

- HBU-oplieding, anneks mei pedagogyk/ûnderwiis

- ûnderfining yn de ûnderbou fan it ûnderwiis en/of yn de berne-opfang of pjutte-opfang

- omgean kinne mei persoanlike learprosessen

- kreativiteit en meitinken yn de útfiering fan de wurksumheden

- yn besit fan rydbewiis en auto

- fleksibel wurkje kinne

 

funksje-omskriuwing

- begelieding biede by it implementearjen en strukturearjen fan it twatalich oanbod yn bernesintra 0-4 en de ûnderbou fan basisskoallen

- stal jaan oan trajekten foar trochgeande line foarskoalsk-basisûnderwiis

- it begelieden fan frijwillige Memmetaalsprekkers Frysk dy’t ynset wurde yn ‘e ûnderbou

- produsearjen fan beliedsstikken foar dielnimmende ynstellingen

- insidinteel projekten inisearje en koördinearje

 

wat wy biede

- in jierkontrakt fan 14-18 oeren yn 'e wike mei yngong fan 1 septimber of 1 oktober. Yn ‘e takomst wurdt dit mooglik omsetten yn in fêst kontrakt

- CAO-wolwêzen skaal 8 (konsulint)

- wurkje yn in tiim fan entûsjaste kollega's

- wurk mei in protte fariaasje en útdaging

 

 

Foar mear ynformaasje kinst belje mei Sytske de Boer (058-2348525 of 06-44521350)

 

Reaksjes kinne foar 25 juny maild wurde oan it SFBO.

T.a.f. Sytske de Boer

s.deboer@sfbo.nl

 

 

We jouwe altyd daliks in befêstiging fan ûntfangst. Mochst dy nei 3 dagen noch net krigen hawwe, dan is der mooglik wat misgien. Nim yn dat gefal efkes kontakt op.AKTUEEL
 

AGINDA
Der binne gjin aginda items.OERSETHELP