Boartsjendewei in taal derby

Begelieding

In stevige meartalige basis

Wurkje jim as basisskoalle gear mei in meartalige pjutte- of berne-opfang?
Is de meartaligens ek yn groep 1 en 2 boarge?
SFBO kin hjir begelieding biede neffens de rjochtlinen fan it ‘Boartsjendewei in taal derby’.

Frysk sjonge mei 123Zing.nl

123Zing.nl is in metoade foar poadiumkeunsten. Yn gearwurking mei SFBO binne hjir Fryske ferskes yn opnommen.