Westersingel 4, 8913 BK Ljouwert

Us minsken

Bestjoer

Hendrik ten Hoeve
Anneke Waslander
Janneke Schuitemaker
Tony Dijkstra
Bertus Mulder
Jan Dijkstra
Marike Elsinga

Fisitaasje-kommisje

Anneke Waslander (foarsitter)
Annigje Toering
Riemkje Hoogland-Pitstra
Janny Bottema
Hilly Brouwers
Myja ZIjlstra
Anke Haanstra
Sytske Eringa

Governance

Stiftingen dy't aktyf binne yn de sosjaal-kulturele sektor moatte foldwaan oan regels op it mêd fan "governance", dat wol sizze, goed bestjoer. Ynsjoch jaan yn sifers is ien fan dy regels. Dêrom is de meast aktuele jierrekken hjir te finen. Ynformaasje oer de salariearring y.f.m. mei de WNT is hjir te finen.