Westersingel 4, 8913 BK Ljouwert

Us minsken

Bestjoer

Hendrik ten Hoeve
Anneke Waslander
Janneke Schuitemaker
Tony Dijkstra

Fisitaasje-kommisje

Anneke Waslander (foarsitter)
Annigje Toering
Riemkje Hoogland-Pitstra
Janny Bottema
Hilly Brouwers
Japke Kornelis
Anna Boukje van der Meer
Greta Beetstra 
Anke Haanstra
Willy Greydanus
Sytske Eringa
Pytsje Noordenbos