Boartsjendewei in taal derby

Sertifikaat 'Boartsjendewei in taal derby'

Taalbelied rjochte op in twatalige ûntwikkeling fan bern
De provinsje stelt subsydzje beskikber oan lokaasjes foar berne- en pjutte-opfang dy’t in taalbelied ûntwikkelje dat rjochte is op de twatalige ûntwikkeling fan bern. Utgongspunten binne:


Modellen om mei te wurkjen
Yn de praktyk wurdt it twatalige belied op elke lokaasje op maat en yn oerlis mei lieding en pm'ers ûntwikkele. Mooglike modellen op mei te wurkjen binne bygelyks: 

 

Foardielen fan it sertifisearringstrajekt


Tiidsynvestearring
Oangeande de tiidsynvestearring; it trajekt wurdt safolle mooglik ynpast yn de reguliere wurksumheden, en kostet dus net in soad ekstra tiid. Boppedat leveret it SFBO geskikt temamateriaal.